Macsrus

สุขจากความเมตตา

900850878454545454

สุขจากความเมตตา

“คนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่ เมื่อมีลูกแล้วก็ต้องการอยากให้ลูกเป็นสุข อยากให้ลูกมีความสุขลักษณะอย่างนี้ นี่แหละที่เรียกว่า ความรักความเมตตา”

คอลัมน์ คำพระ

โดย ป.อ.ปยุตโต